+420 705 205 388 | Po - Pá: 9:00 - 16:00

0

Košík

Košík
0 Kč

Váš nákupní košík je prázdný

Cena celkem0 Kč

Přejít do košíku

Domů / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány za účelem poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje společnost Furnishings s.r.o., IČ 14243679, se sídlem Jana Nepomuckého 93, Chrášťany, 252 19 (dále jen „Furnishings“), zpracovává o fyzických osobách při své činnosti.

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti společnosti Furnishings jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

 

A. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Furnishings s.r.o., IČ 14243679, se sídlem  Jana Nepomuckého 93, Chrášťany, 252 19.

 

B. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 1. zpracování je nezbytné pro účely plnění kupní či obdobné smlouvy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR
 2. na základě oprávněného zájmu správce pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 3. na základě souhlasu subjektu údajů se zasíláním obchodních sdělení v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR

C. ZDROJ ZÍSKÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Furnishings zpracovává, získává přímo od zákazníků či obchodních partnerů na základě vyplnění objednávkového formuláře, uzavřené smlouvy, nebo je zákazník či obchodní partner zašle e-mailem, poštou či sdělí telefonicky.

 

D. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem osobních údajů je Furnishings . Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám poskytujícím společnosti IT služby či společnostem, které pro Furnishings zajišťují rozesílání nabídek, katalogů a jiných obchodních sdělení.

 

E. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační údaje:   jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, adresa sídla, fakturační adresa

Kontaktní údaje:        kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

Jiné údaje:                   bankovní spojení

 

F. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země.

 

G. DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Osobní údaje bude Furnishings zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností BELLATEX podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 

H. MARKETINGOVÁ ČINNOST

Společnost Furnishings zasílá pravidelně, nejméně 1x za rok, svým zákazníkům a obchodním partnerům katalog, případně jiné obchodní nabídky. Jakékoliv jiné fyzické osobě mohou být obchodní sdělení zasílána na základě jejího souhlasu.

Dostáváte-li od společnosti Furnishings jakékoliv obchodní sdělení, o nějž nemáte zájem, obraťte se na společnost poštou na adresu Furnishings, Jana Nepomuckého 93, Chrášťany, 252 19. nebo e-mailem na adresu info@peknynabytek.cz a společnost Vám již nadále nebude žádné nabídky zasílat.

 

I. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů zákazníků a obchodních partnerů používá moderní IT bezpečnostní systémy. Konkrétně byla přijata vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

J. PRÁVA FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má každá fyzická osoba následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.
 • Právo na opravu osobních údajů
  • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.
 • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)
  • Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

K. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Osobní údaje fyzických osob nejsou ve společnosti Furnishings předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 

L. DOTAZY

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu Furnishings s.r.o., Jana Nepomuckého 93, Chrášťany, 252 19. nebo e-mailem na adresu info@peknynabytek.cz.